Example phrase in chinese No.2756

3rd tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
你的
nǐde
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
I am your teacher.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
你的
nǐde
your
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān wǔ bǎi wǔ shí bā
1558
Random Word
Show Translation