Example phrase in chinese No.2756

3rd tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
你的
nǐde
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
I am your teacher.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
你的
nǐde
your
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān líng wǔ shí qī
2057
Random Word
毛巾
máojīn
Show Translation