Example phrase in chinese No.2763

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
no tone
le
4th tone   4th toneno tone
电话。
diànhuà。
I made a phone call today. (I called)
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call
      
le
particle (action finished or changed)
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi qī shí
1870
Random Word
宾馆
bīnguǎn
Show Translation