Example phrase in chinese No.2769

3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   3rd toneno tone
电脑。
diànnǎo。
I have no Computer.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       电脑
diànnǎo
Computer

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr bǎi qī shí
270
Random Word
胜利
shènglì
Show Translation