Example phrase in chinese No.2783

1st tone   2nd tone
今年
jīnnián
3rd tone
1st tone   3rd tone
开始
kāishǐ
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
This year I start to study Chinese.
      Play audio
AudioChinese English
今年
jīnnián
this year
      

I
me
       开始
kāishǐ
begin
start
       学习
xuéxí
study
learn
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi sì shí sān
3643
Random Word
究竟
jiūjìng
Show Translation