Example phrase in chinese No.2793

1st tone
4th tone
shì
4th tone   4th tone   4th tone   2nd toneno tone
意大利人。
yìdàlìrén。
She is italian.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
意大利人
yìdàlìrén
italian person

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi èr shí jiǔ
2829
Random Word
手指
shǒuzhǐ
Show Translation