Example phrase in chinese No.2795

1st tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone   no tone
姐姐
jiějie
no tone
1st tone
3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   no toneno tone
妹妹。
mèimei。
She has no elder sister and no younger sister.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       姐姐
jiějie
elder sister
      

she
      

also
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       妹妹
mèimei
younger sister

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi èr shí yī
4921
Random Word
否则
fǒuzé
Show Translation