Example phrase in chinese No.2797

3rd tone   no tone
你的
nǐde
4th tone   no tone
妹妹
mèimei
no tone
de
3rd tone   no tone
姐姐
jiějie
no tone
de
1st tone   no tone
哥哥
gēge
no tone
de
4th tone   no tone
弟弟
dìdi
no tone
de
2nd tone   no tone
孩子
háizi
4th tone
jiào
2nd tone   no tone
什么
shénme
2nd tone   no toneno tone
名字?
míngzi?
What's the name of the child of the younger brother of the elder brother of the elder sister of your younger sister?
      Play audio
AudioChinese English
你的
nǐde
your
       妹妹
mèimei
younger sister
      
de
particle
       姐姐
jiějie
elder sister
      
de
particle
       哥哥
gēge
elder brother
      
de
particle
       弟弟
dìdi
younger brother
      
de
particle
       孩子
háizi
child
      
jiào
name
call
cry
shout
       什么
shénme
what
any
whatever
       名字
míngzi
name
given name

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān qī bǎi sì shí qī
3747
Random Word
图书馆
túshūguǎn
Show Translation