Example phrase in chinese No.2815

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st toneno tone
手机。
shǒujī。
This is my cell phone.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       手机
shǒujī
cell phone

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi yī shí bā
1218
Random Word
周围
zhōuwéi
Show Translation