Example phrase in chinese No.2840

1st tone
gēn
3rd tone   2nd tone
脸皮
liǎnpí
2nd tone
báo
no tone
de
2nd tone
rén
1st tone   4th tone
说话
shuōhuà
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
4th tone
yào
3rd tone
hěn
3rd tone   1st toneno tone
小心。
xiǎoxīn。
AudioChinese English
      
gēn
with
follow
脸皮
liǎnpí
cheek
shame
      
báo
thin
weak
      
de
particle
      
rén
human being
person
people
       说话
shuōhuà
speak
talk
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

you
      
yào
will
ask
demand
want
need to
      
hěn
very
very much
quite
       小心
xiǎoxīn
be careful
take care

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sì bǎi sì shí sì
3444
Random Word
片面
piànmiàn
Show Translation