Example phrase in chinese No.2843

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   4th toneno tone
生日。
shēngrì。
Today is my birthday.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       生日
shēngrì
birthday

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān qī bǎi èr shí sì
1724
Random Word
把握
bǎwò
Show Translation