Example phrase in chinese No.2851

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone   1st toneno tone
上班。
shàngbān。
Today I go to work.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
       上班
shàngbān
go to work
start work
be on duty

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi qī shí sì
1274
Random Word
艺术
yìshù
Show Translation