Example phrase in chinese No.2852

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
hěn
2nd toneno tone
忙。
máng。
Today I am very busy.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
hěn
very
very much
quite
      
máng
busy

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi liù shí bā
4268
Random Word
以为
yǐwéi
Show Translation