Example phrase in chinese No.2852

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone
hěn
2nd toneno tone
忙。
máng。
Today I am very busy.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
hěn
very
very much
quite
      
máng
busy

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi èr shí
2220
Random Word
设施
shèshī
Show Translation