Example phrase in chinese No.2860

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
笨蛋。
bèndàn。
I am an idiot.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
笨蛋
bèndàn
idiot
dummy
bonehead

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān yī bǎi èr shí sì
1124
Random Word
赶快
gǎnkuài
Show Translation