Example phrase in chinese No.2863

4th tone
zhè
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我们
wǒmen
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
教室。
jiàoshì。
This is our classroom.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
       我们
wǒmen
we
      
de
particle
       教室
jiàoshì
classroom

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān jiǔ bǎi bā shí liù
3986
Random Word
Show Translation