Example phrase in chinese No.2865

4th tone
zhè
4th tone
shì
1st tone
xīn
no tone
de
4th tone   4th toneno tone
教室。
jiàoshì。
This is a new classroom.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
shì
be
yes
correct
      
xīn
new
recently
      
de
particle
       教室
jiàoshì
classroom

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān jiǔ bǎi èr shí sì
1924
Random Word
de
Show Translation