Example phrase in chinese No.2869

3rd tone
1st tone   1st tone
今天
jīntiān
2nd tone
shí
4th tone
3rd tone
diǎn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
Today I got up at 11 o'clock.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       今天
jīntiān
today
      
shí
ten
      

one
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sì bǎi jiǔ shí qī
1497
Random Word
询问
xúnwèn
Show Translation