Example phrase in chinese No.2878

3rd tone
4th tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
2nd tone
1st tone   no toneno tone
东西。
dōngxi。
I don't like to carry things.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
       喜欢
xǐhuan
like
      

carry (in hand)
put forward
bring up
       东西
dōngxi
thing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān sì bǎi jiǔ shí wǔ
4495
Random Word
计算
jìsuàn
Show Translation