Example phrase in chinese No.2887

3rd tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
3rd tone
liǎng
1st tone
qiān
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
I don't have 2000 RMB.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
      
liǎng
two (quantity)
      
qiān
thousand
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān bā bǎi sān shí yī
4831
Random Word
指挥
zhǐhuī
Show Translation