Example phrase in chinese No.2888

3rd tone
3rd tone
yǒu
4th tone
3rd tone
bǎi
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
I have 100 RMB.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yǒu
to have
      

one
      
bǎi
hundred
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi jiǔ shí sì
3294
Random Word
庆祝
qìngzhù
Show Translation