Example phrase in chinese No.2890

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
4th tone
shì
2nd tone
shí
4th tone
yuè
2nd tone
shí
3rd tone
4th toneno tone
号。
hào。
Today is the 15th of october.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
      
shì
be
yes
correct
      
shí
ten
      
yuè
month
moon
      
shí
ten
      

five
      
hào
number
date

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi liù shí wǔ
1365
Random Word
为了
wèile
Show Translation