Example phrase in chinese No.2907

3rd tone
2nd tone   no tone
觉得
juéde
3rd tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
笨蛋。
bèndàn。
I think you are an idiot.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       觉得
juéde
feel
think
      

you
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
笨蛋
bèndàn
idiot
dummy
bonehead

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi èr shí wǔ
2625
Random Word
期间
qījiān
Show Translation