Example phrase in chinese No.2913

1st tone
1st tone
qiān
2nd tone
yuán
1st tone
1st tone   1st toneno tone
公斤。
gōngjīn。
1000 RMB one kilogramm.
      Play audio
AudioChinese English
      

one
      
qiān
thousand
      
yuán
chinese money unit
Dollar
      

one
       公斤
gōngjīn
kilogram
kilo

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi qī shí jiǔ
3279
Random Word
个性
gèxìng
Show Translation