Example phrase in chinese No.2921

4th tone
ràng
3rd tone
3rd tone
2nd tone
4th tone
4th tone   4th toneno tone
电话。
diànhuà。
Let me make a call.
      Play audio
AudioChinese English
      
ràng
invite
let
      

I
me
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call
      

one
      

measure word
       打电话
dǎdiànhuà
make a telephone call

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān èr bǎi yī shí jiǔ
3219
Random Word
法院
fǎyuàn
Show Translation