Example phrase in chinese No.2939

3rd tone
3rd tone   no tone
玩儿
wǎnr
no tone
de
3rd tone
hěn
1st tone   4th toneno tone
高兴。
gāoxìng。
I had a lot of fun.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
玩儿
wǎnr
have fun
play
      
de
particle (after verb/adjective)
      
hěn
very
very much
quite
       高兴
gāoxìng
happy
glad

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi wǔ shí liù
2956
Random Word
罚款
fákuǎn
Show Translation