Example phrase in chinese No.2943

2nd tone
4th tone
shì
no tone
1st tone
4th tone
shì
2nd tone
4th tone
3rd tone   2nd toneno tone
女人。
nǚrén。
No, she is a woman.
      Play audio
AudioChinese English
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

she
      
shì
be
yes
correct
      

one
      

measure word
       女人
nǚrén
woman

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān bā bǎi sì shí jiǔ
3849
Random Word
居然
jūrán
Show Translation