Example phrase in chinese No.2944

1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   no toneno tone
妻子。
qīzi。
She is my wife.
      Play audio
AudioChinese English
      

she
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       妻子
qīzi
wife

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi liù shí
2760
Random Word
民主
mínzhǔ
Show Translation