Example phrase in chinese No.2946

3rd tone
1st tone
3rd tone
diǎn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
I get up at seven.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

seven
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi yī shí yī
2611
Random Word
dōng
Show Translation