Example phrase in chinese No.2985

3rd tone
4th tone   1st tone
一边
yìbiān
2nd tone   2nd tone
学习
xuéxí
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
4th tone   1st tone
一边
yìbiān
1st tone
tīng
1st tone   4th toneno tone
音乐。
yīnyuè。
I study Chinese and at the same time I listen to music.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       一边
yìbiān
one side / other side
at the same time
       学习
xuéxí
study
learn
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
       一边
yìbiān
one side / other side
at the same time
      
tīng
listen
hear
       音乐
yīnyuè
music

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi yī shí qī
1217
Random Word
说话
shuōhuà
Show Translation