Example phrase in chinese No.2991

1st tone   1st tone
今天
jīntiān
3rd tone   no tone
早上
zǎoshang
3rd tone
2nd tone   4th tone
迟到
chídào
no toneno tone
了。
le。
Today morning I was late.
      Play audio
AudioChinese English
       今天
jīntiān
today
       早上
zǎoshang
early morning
      

I
me
       迟到
chídào
be late
arrive late
      
le
particle (action finished or changed)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi sān shí èr
4232
Random Word
协调
xiétiáo
Show Translation