Example phrase in chinese No.2996

2nd tone   1st tone
明天
míngtiān
3rd tone
2nd tone   4th tone
一定
yídìng
1st tone
3rd tone
diǎn
4th tone
èr
2nd tone
shí
1st tone
fēn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
Tomorrow I will definitly get up at seven twenty (7h20).
      Play audio
AudioChinese English
       明天
míngtiān
tomorrow
      

I
me
       一定
yídìng
definite
certainly
surely
      

seven
      
diǎn
o'clock
drop
point
dot
measure word
      
èr
two
      
shí
ten
      
fēn
divide
part
minute
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi bā shí yī
3581
Random Word
软件
ruǎnjiàn
Show Translation