Example phrase in chinese No.2998

3rd tone
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
1st tone   1st toneno tone
冬天。
dōngtiān。
I like winter.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       喜欢
xǐhuan
like
冬天
dōngtiān
winter

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi qī shí qī
1877
Random Word
参加
cānjiā
Show Translation