Example phrase in chinese No.3023

3rd tone
3rd tone
xiǎng
1st tone
chī
2nd tone
tián
no toneno tone
的。
de。
I want to eat something sweet.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
xiǎng
want to
think
      
chī
eat
      
tián
sweet
      
de
particle

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi wǔ shí qī
2157
Random Word
亲切
qīnqiè
Show Translation