Example phrase in chinese No.3024

2nd tone
táng
4th tone
duì
1st tone   3rd tone
身体
shēntǐ
4th tone
3rd toneno tone
好。
hǎo。
Sugar is not good for the health.
      Play audio
AudioChinese English
      
táng
sugar
      
duì
right
correct
for
       身体
shēntǐ
body
health
      

no
not
un-
won't
      
hǎo
good
fine
nice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān yī bǎi sān shí wǔ
2135
Random Word
地理
dìlǐ
Show Translation