Example phrase in chinese No.3036

3rd tone
4th tone
shì
4th tone   4th tone   4th tone   2nd toneno tone
意大利人。
yìdàlìrén。
I am an italian.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
意大利人
yìdàlìrén
italian person

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi wǔ shí bā
3358
Random Word
顺序
shùnxù
Show Translation