Example phrase in chinese No.3038

3rd tone
4th tone
shì
2nd tone   2nd tone
德国
déguó
2nd toneno tone
人。
rén。
I am german.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
德国
déguó
Germany
      
rén
human being
person
people

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi yī shí bā
2618
Random Word
聚会
jùhuì
Show Translation