Example phrase in chinese No.3042

1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
4th tone
yòng
3rd tone
4th tone
zuò
3rd tone   4th toneno tone
米饭。
mǐfàn。
Chinese use rice to prepare (cooked) rice.
      Play audio
AudioChinese English
中国人
zhōngguórén
chinese person
      
yòng
use
      

rice
      
zuò
do
make
       米饭
mǐfàn
cooked rice

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi yī shí qī
2917
Random Word
干燥
gānzào
Show Translation