Example phrase in chinese No.3043

4th tone   4th tone   4th tone   2nd tone
意大利人
yìdàlìrén
4th tone
yòng
2nd tone   no tone
葡萄
pútao
4th tone
zuò
2nd tone   no tone   3rd toneno tone
葡萄酒。
pútaojiǔ。
Italians use grapes to make wine.
      Play audio
AudioChinese English
意大利人
yìdàlìrén
italian person
      
yòng
use
       葡萄
pútao
grape
      
zuò
do
make
葡萄酒
pútaojiǔ
wine

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi jiǔ shí yī
2991
Random Word
意义
yìyì
Show Translation