Example phrase in chinese No.3065

3rd tone
4th tone
jiào
4th tone
dèng
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
My name is (teacher) Deng.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
jiào
name
call
cry
shout

dèng
Deng (last name)
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān sān bǎi líng sì
3304
Random Word
景色
jǐngsè
Show Translation