Example phrase in chinese No.3068

3rd tone
4th tone   4th toneno tone
愿意。
yuànyì。
I want to.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       愿意
yuànyì
wish
be willing

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān sān bǎi liù shí jiǔ
2369
Random Word
蝴蝶
húdié
Show Translation