Example phrase in chinese No.3077

3rd tone   no tone
我的
wǒde
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
1st tone
jiāo
3rd tone
4th tone   3rd toneno tone
汉语。
Hànyǔ。
My teacher teaches me Chinese.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       老师
lǎoshī
teacher
      
jiāo
teach
instruct
      

I
me
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān èr bǎi sì shí liù
2246
Random Word
日期
rìqī
Show Translation