Example phrase in chinese No.3083

3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
3rd tone
2nd toneno tone
楼。
lóu。
I am living on 5th floor.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
zhù
live
reside
      
zài
be in (place)
      

five
      
lóu
floor
building
tower

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān yī bǎi èr shí sān
3123
Random Word
sòng
Show Translation