Example phrase in chinese No.3090

3rd tone
3rd tone   2nd tone
以为
yǐwéi
1st tone
4th tone
shì
3rd tone   no tone
我的
wǒde
2nd tone   1st toneno tone
邻居。
línjū。
I though he is my neighbour.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       以为
yǐwéi
think
believe
      

he
      
shì
be
yes
correct
我的
wǒde
my
       邻居
línjū
neighbour

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
liù bǎi bā shí èr
682
Random Word
黄瓜
huángguā
Show Translation