Example phrase in chinese No.3091

2nd tone   2nd tone
其实
qíshí
1st tone
4th tone
shì
3rd tone
2nd tone   1st tone
邻居
línjū
3rd tone
qǐng
no tone
de
4th tone   2nd toneno tone
客人。
kèrén。
In fact he is a guest invited by my neighbour.
      Play audio
AudioChinese English
       其实
qíshí
in fact
actually
      

he
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
       邻居
línjū
neighbour
      
qǐng
please
ask for
invite
request
      
de
particle
       客人
kèrén
guest
visitor

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi bā shí jiǔ
1389
Random Word
古典
gǔdiǎn
Show Translation