Example phrase in chinese No.3098

3rd tone
3rd tone
gěi
3rd tone   no tone
我的
wǒde
1st tone   1st tone
司机
sījī
4th tone
3rd tone
bǎi
4th tone
kuài
2nd toneno tone
钱。
qián。
I gave my driver 100 RMB.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
gěi
give
for
我的
wǒde
my
       司机
sījī
driver
      

one
      
bǎi
hundred
      
kuài
piece
chunk
measure word for piece / chunk
measure word for RMB
      
qián
money
cash

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān bā bǎi liù shí jiǔ
2869
Random Word
速度
sùdù
Show Translation