Example phrase in chinese No.3100

4th tone
zhè
4th tone
wèi
1st tone   1st tone
医生
yīshēng
3rd tone
hěn
3rd tone   2nd toneno tone
有名。
yǒumíng。
This doctor is very famous.
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
wèi
seat
place
measure word for people (polite)
       医生
yīshēng
doctor
      
hěn
very
very much
quite
       有名
yǒumíng
famous

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi sì shí jiǔ
1849
Random Word
wèi
Show Translation