Example phrase in chinese No.3103

3rd tone   no tone
我的
wǒde
4th tone   3rd tone
汉语
Hànyǔ
3rd tone   1st tone
老师
lǎoshī
4th tone
shì
4th tone   3rd tone
最好
zuìhǎo
no tone
de
3rd tone   1st toneno tone
老师。
lǎoshī。
My Chinese teacher is the best teacher.
      Play audio
AudioChinese English
我的
wǒde
my
       汉语
Hànyǔ
Chinese (language)
       老师
lǎoshī
teacher
      
shì
be
yes
correct
       最好
zuìhǎo
best
      
de
particle
       老师
lǎoshī
teacher

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān èr bǎi wǔ shí sì
4254
Random Word
ya
Show Translation