Example phrase in chinese No.3133

2nd tone
4th tone
shì
no tone
3rd tone
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   2nd toneno tone
中国人。
zhōngguórén。
No, I am chinese.
      Play audio
AudioChinese English
      

no
not
un-
won't
      
shì
be
yes
correct
      

I
me
      
shì
be
yes
correct
中国人
zhōngguórén
chinese person

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān èr bǎi líng sì
1204
Random Word
下载
xiàzài
Show Translation