Example phrase in chinese No.3145

3rd tone
2nd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
1st tone   2nd tone
中国
Zhōngguó
no tone
3rd tone
4th tone
zhù
4th tone
zài
4th tone   3rd tone
日本
rìběn
no tone
de
2nd tone   1st toneno tone
南方。
nánfāng。
I don't live in China, I live in the South of Japan.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      

no
not
un-
won't
      
zhù
live
reside
      
zài
be in (place)
       中国
Zhōngguó
China
      

I
me
      
zhù
live
reside
      
zài
be in (place)
日本
rìběn
Japan
      
de
particle
南方
nánfāng
South

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān qī bǎi jiǔ shí liù
4796
Random Word
学术
xuéshù
Show Translation