Example phrase in chinese No.3181

3rd tone
4th tone
gèng
3rd tone   no tone
喜欢
xǐhuan
4th tone   4th toneno tone
运动。
yùndòng。
I prefer (like more) exercising.
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
gèng
even more
       喜欢
xǐhuan
like
       运动
yùndòng
movement
exercise
sport

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān liù bǎi qī shí sì
3674
Random Word
但是
dànshì
Show Translation