Example phrase in chinese No.3207

1st tone   4th tone
周末
zhōumò
no tone
de
2nd tone   no tone
时候
shíhou
3rd tone
3rd tone
hěn
3rd tone
wǎn
3rd tone   2nd toneno tone
起床。
qǐchuáng。
At the weekend I get up very late.
      Play audio
AudioChinese English
       周末
zhōumò
weekend
      
de
particle
       时候
shíhou
moment
time
      

I
me
      
hěn
very
very much
quite

wǎn
late
       起床
qǐchuáng
get up

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān sān bǎi sì shí sì
1344
Random Word
生产
shēngchǎn
Show Translation